Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021

Αλλαγή τηλεφωνικής επικοινωνίας

 Σας ενημερώνουμε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας του 1ου Νηπιαγωγείου Κερατσινίου έχει αλλάξει.Ο νέος αριθμός επικοινωνίας είναι:2104014096.

Εκ του σχολείου

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 Εγγραφές στο 1ο και 19ο Νηπιαγείο Κερατσινίου


Εγγραφή  Μαθητών στο Νηπιαγωγείο

(σύμφωνα με το Π.Δ.  79/2017)

ΠΟΤΕ;

Ανακοινώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές των νηπίων/προνηπίων που θα φοιτήσουν

στο Νηπιαγωγείο, κατά το σχολικό έτος 2021-2022

αρχίζουν τη Δευτέρα 1-3-2021 και λήγουν στις  20 Μαρτίου 2021

 

ΠΟΙΟΙ;

Φέτος, στο Νηπιαγωγείο θα εγγραφούν :

ü  Υποχρεωτικά όλα τα νήπια α΄ νηπιακής ηλικίας (νήπια), που γεννήθηκαν από 1/1/2016 έως και 31/12/2016

ü  Υποχρεωτικά όλα τα νήπια β΄ νηπιακής ηλικίας (προνήπια), που γεννήθηκαν από 1/1/2017 έως και 31/12/2017.

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

 

·       Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

·       Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

·       Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

 

 

 

 

 

Γ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

6.

Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση

7.

Σε περίπτωση μαθητών-τριων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ.  ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής

8.

Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Οι αλλοδαποί μαθητές, εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο,

προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω,

καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο,

χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές,

στο 1ο  και 19ο  Νηπιαγωγείο Κερατσινίου

απευθυνθείτε στις   Προϊσταμένες   τους  (τηλ. επικοινωνίας : 210-4014883 και 210-4329759 και ώρες 12.00-13.30  ) από τη 1-3-2021 μέχρι τις 19-3-2021.  

Οποιαδήποτε παροχή βοήθειας στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.


 

 

Όρια 1ου και 19ου Νηπιαγωγείου Κερατσινίου

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021

Μαθαίνοντας για τον χειμώνα

 

Γύρω γύρω όλοι!
Χιόνια στο περβόλι.
Άσπρα γίναν τα κλαριά,
άσπρα στρώθηκαν χαλιά,
κι ο Χιονάνθρωπος απέξω 
με καλεί να παίξω. 
                                                    Ρένα Καρθαίου 

    Πριν από κάποιες μέρες, είχαμε την τύχη να δούμε στο σχολείο μας δέκα λεπτά έντονης χιονόπτωσης. Καθώς το φαινόμενο είναι αρκετά σπάνιο για την περιοχή μας, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και κοιτούσαν με ευτυχία το χιόνι από το παράθυρο της τάξης μας. Συμπτωματικά εκείνη την περίοδο συζητούσαμε για την εποχή του χειμώνα. Έτσι αρχικά αφού παρατηρήσαμε πολλές χειμωνιάτικες εικόνες και πίνακες ζωγραφικής, δημιουργήσαμε την δική μας ομαδική ζωγραφιά...


Έπειτα ακούσαμε και μάθαμε ένα τραγούδι για τον χειμώνα εδώ.


μάθαμε και τους μήνες του χειμώνα με τη βοήθεια του τραγουδιού εδώ.


Παίξαμε με τους μήνες του χειμώνα κάνοντας αντιστοίχιση...Στη συνέχεια φτιάξαμε ψεύτικο χιόνι με σόδα και νερό...
και φτιάξαμε χιονάνθρωπο...'Επειτα, το κάθε παιδάκι ζωγράφισε τον δικό του μοναδικό χιονάνθρωπο...

                                      

Επίσης παίξαμε μαθηματικά παιχνίδια με τους αγαπημένους μας χιονάνθρωπους...
Στη συνέχεια, μιλήσαμε για την πήξη και την τήξη και δημιουργήσαμε χρωματιστά παγάκια, με νερό και χρώματα ζαχαροπλαστικής. Ύστερα τα αφήσαμε λίγο να λιώσουν και δοκιμάσαμε να ζωγραφίσουμε με αυτά...το αποτέλεσμα μας άρεσε πολύ!
Μετά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία χιονοθύελλα σε βάζο. Βάλαμε άσπρη τέμπερα με λίγο νερό, λάδι (baby oil) και έπειτα ρίξαμε δύο αναβράζοντα δισκία ντεπόν.
Παρατηρήσαμε το πείραμά μας με ενθουσιασμό!

Ύστερα γράψαμε πάνω στο χιόνι (σόδα) γραμματάκια και αριθμούς...


Με αυτά και με εκείνα παγώσαμε, έτσι είπαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να ζεσταθούμε και να χαλαρώσουμε μπροστά στο τζάκι...


Αργότερα, παρατηρήσαμε ένα έργο τέχνης του Σεργκέι Τουτούνοφ...


σκεφτήκαμε, αναρωτηθήκαμε, διατυπώσαμε και καταγράψαμε τις σκέψεις μας...


και τέλος ζωγραφίσαμε τι βλέπουμε από το παράθυρό μας μια χειμωνιάτικη μέρα.